گاهی که خستهـ ام…!

گاهی که خستهـ ام
میـ ـنویسم
تا کمی از خستگی ام را به کاغذ رسانمـ
بلکهـ روحم کمی رام گردد
گاهی که می نویسمـ خسته ام!
می نویسم؛
تا خستهـ ام،
خستگی نشاط می دهد
نشاطی از جنسـ احساس
و احساسی از جنس نشـ ـاط
گاهی که خستهـ ام می نویسم
نوشتن بـ ـا خستگی
نوعی رهاییـ استــــ
آزادیـ استــــ
و این “رهــــ ــا ” شدن
چهـ زیباستــــــ!!!