اقدامات پيشگيرانه جهت مقابله با باج افزار wannacrypt

  • نصب وصله MS17-010 :
http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4012598

ادامه خواندن اقدامات پيشگيرانه جهت مقابله با باج افزار wannacrypt