اضافه كردن ستون و تغيير در ديتابيس SQLSever بدون استفاده از drop table

از SQLServer 2008 به بعد، بصورت پيشفرض، دسترسی جهت تغيير در ديتابيس از كاربران گرفته شده.

برای اين كار مسير زير رو طی كنيد:

Tools >> Options >> Designer >> Uncheck "Prevent saving changes that require ..."